Polityka prywatności sklepu internetowego www.gekaspolska.pl
wydanie 01 z dnia 10 listopada 2022 r.
(dalej również jako „Polityka”)

 1. Szanując Państwa prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych, firma  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Nina Godlewska zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa informacji a co za tym idzie poufności, integralności i rozliczalności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy organizacji, w tym sklepu, przeszli cykl szkoleń w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).
 2. Administratorem Danych Osobowych jest firma Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Nina Godlewska z siedzibą w Kałuszynie 05-310 ul. Trzcianka 30, telefon: +48 501-051-862; +48 515-655-100, e-mail: gekaspolska@gmail.com  NIP 982-036-72-24, REGON 523623220 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki (dalej również jako „Administrator”).Na potrzeby opisania Państwa praw i zasad wynikających z Polityki będziemy Państwa nazywać  czasem „Użytkownikiem”. Użytkownik oznacza podmiot, na rzecz, którego zgodnie z Regulaminem sklepu internetowego https://gekaspolska.pl/ i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. Czy Polityka może być zmieniona i dlaczego?– Administrator może w przyszłości wprowadzić zmiany do niniejszej Polityki np. z powodu:

  1. wprowadzenia zmian do obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług, które są świadczone drogą elektroniczną lub regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Administratora lub prawa i obowiązki podmiotu danych;
  2. stałego rozwoju usług elektronicznych spowodowanego postępem technologii sieciowej w tym stosowania i rozwijania nowych rozwiązań np. w zakresie funkcjonalności;

W celu wprowadzenia zmian w Polityce każdorazowo Administrator umieści na stronie internetowej organizacji i sklepu informacje o zmianach w Polityce wraz z przywołaniem kolejnego numeru wydania oraz z datą wejścia w życie.

Niniejsze wydanie 04 Polityki obowiązuje od dnia 11.10.2022 roku;

 1. Zgłaszanie naruszeń IOD gekaspolska.pl- w przypadku pytań, wątpliwości lub potrzeby zgłoszenia skargi/naruszenia, proszę przesłać informację na adres e-mail: gekaspolska@gmail.com.
 2. Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu- osoba, której dane dotyczą może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 3. Rezygnacja/wycofanie zgody- proszę pamiętać, że cofnąć udzieloną zgodę może każda osoba, której dane dotyczą, w dowolnym momencie. W tym celu proszę przesłać stosowną informację na adres e-mail: gekaspolska@gmail.com
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania– w przypadku, gdy macie Państwo wątpliwości co do prawidłowości i kompletności przetwarzania danych osobowych, kwestionujecie ich prawidłowość, zgłoszenie takie, należy przesłać na adres e mail: gekaspolska@gmail.com  Zawieszenie przetwarzania danych realizowana będzie przez okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość i kompletność tych danych.
 5. Prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym)– w przypadku, jeżeli pozyskane dane nie są niezbędne do realizacji celów, zgoda, która była jedyną podstawą przetwarzania została cofnięta, wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania, dane przetwarzano niezgodnie z prawem, obowiązek usunięcia wynika z przepisów prawa, wówczas przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia wszelkich Państwa danych osobowych. Zgłoszenie takie proszę przesłać na adres e-mail: gekaspolska@gmail.com
 6. Prawo do przenoszenia danych– przysługuje Państwu prawo do otrzymania i/lub przesłania danych innemu Administratorowi w formacie, który jest powszechnie dostępny i używany przez wszystkie jednostki krajowe i UE. Zgłoszenie takie proszę przesłać na adres e-mail: gekaspolska@gmail.com
 7. Prawo dostępu do danych– na pisemny wniosek, Administrator danych ma obowiązek przekazać kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Istotne jest to, że pierwsza kopia wydawana jest bezpłatnie. W przypadku żądania kolejnych kopii firma Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Nina Godlewska może pobrać opłatę manipulacyjną na pokrycie kosztów administracyjnych, związanych z takim działaniem.
 8. Prawo do sprostowania danych– dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane były prawidłowe i kompletne. W przypadku, gdy stwierdzone zostanie odstępstwo od tych dwóch zasad, przysługuje Państwu prawo do:

  1. sprostowania danych nieprawidłowych;
  2. uzupełnienia informacji niekompletnych.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Nina Godlewska przyjęła zasadę minimalizacji pozyskiwanych danych w zależności od określonego celu przetwarzania. Wszelkie nieprawidłowości prosimy zgłaszać  na adres e-mail: gekaspolska@gmail.com

 1. Warunki wyrażenia zgodny przez dziecko do lat 16– zgodnie z RODO, wyrażenie zgody wymaga zgody rodzica lub opiekuna prawnego, jeżeli dziecko nie ukończyło 16 lat. Wszelkie transakcje i/lub działania podejmowane i realizowane bez uzyskania zgody od rodzica lub opiekuna prawnego są pozbawione mocy prawnej.
 2. Przekazywanie danych stronom trzecim– Administrator  chroni Państwa interesy, a w szczególności zapewnia, żeby  dane były przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnie z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z przedstawionymi celami. Podmiot, który występuje do Administratora  lub Inspektora Ochrony Danych  z żądaniem udostępnienia danych osobowych, powinien za każdym razem wskazać podstawę prawną, która usprawiedliwi takie żądanie. W przeciwnym razie żądanie takie zostanie od razu odrzucone. W przypadku przedstawienia podstawy prawnej, zostanie ona przeanalizowana i w przypadku stwierdzenia braku podstaw prawnych, odrzucona. Zapis z takiego działania pozostaje w dokumentacji RODO gekaspolska.pl.
 3. Przejrzystość– Szanowni Państwo, staramy się aby Nasza strona internetowa wraz z informacjami na niej zawartymi oraz prośbami o udzielenie zgód, była dla Państwa łatwo dostępna, przejrzysta, zrozumiała, napisana jasnym i prostym językiem. W każdym przypadku zbierania danych wskazujemy szczegółowe cele (konkretne, wyraźne i prawnie uzasadnione) zbierania Państwa danych osobowych. W przypadku, gdy Państwa odczucia lub spostrzeżenia są inne, prosimy wszelkie uwagi kierować na adres e-mail gekaspolska@gmail.com
 4. Przechowywanie danych– Szanowni Państwo, pozyskane dane przechowujemy przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne z punktu widzenia celu przetwarzania oraz realizacji wymogów prawnych (m.in. przechowywanie danych do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń). Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres korzystania ze sklepu, w przypadku prowadzenia działań marketingowych – do momentu wniesienia sprzeciwu i/lub jeżeli są związane z technologią cookies, do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki internetowej.

W przypadku, gdy proces przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od Państwa zgody, są one przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. W każdym przypadku:


  1. dane osobowe będą przechowywane, gdy przepisy prawa np. księgowe lub podatkowe będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania;
  2. Administrator dane osobowe przechowuje dłużej aby zabezpieczyć jakiekolwiek Państwa roszczenia  wobec firmy, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora oraz w celu dochodzenia lub obrony roszczeń stron trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, szczególnie kodeksu cywilnego;
  3. w zależności od zakresu danych osobowych i celów ich przetwarzania, mogą być one przechowywane przez różny okres, przy czym decyduje dłuższy termin przechowywania.
 1. Prawo dostępu do danych– proszę pamiętać, że macie Państwo prawo do uzyskania informacji o przetwarzanych danych osobowych, które Was dotyczą w zakresie:

  1. celu przetwarzania;
  2. kategorii pozyskiwanych danych;
  3. informacji o odbiorcach danych;
  4. planowany okres retencji (zniszczenia) danych;
  5. informacji o uprawnieniach;
  6. informacji o prawie do skargi;
  7. źródła danych;
  8. automatycznie podejmowanych decyzji.
 1. Udostępnianie danych– Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Nina Godlewska udostępnia Państwa dane dostawcom zewnętrznym, którzy wspierają naszą działalność w zakresie:

  1. usług marketingowych;
  2. realizacji kampanii promocyjnych;
  3. wysyłaniu wiadomości z przypomnieniami o produktach znajdujących się w koszyku;
  4. dostosowywaniu do Państwa potrzeb treści znajdujących się na stronie internetowej;
  5. w doborze prezentowanych Państwu produktów, promocji oraz ofert;
  6. rejestracji w naszym sklepie za pośrednictwem serwisów podmiotów trzecich;
  7. realizacji spersonalizowanych internetowych kampanii reklamowych.
 1. Podstawa prawna umożliwiająca przetwarzanie Państwa danych osobowych przez gekaspolska.pl stanowi:

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych  jest przede wszystkim konieczność wykonania umowy, której jest stroną lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dotyczy to przede wszystkim danych osobowych podawanych w formularzu przy rejestracji konta, składaniu zamówień i zawieraniu umowy sprzedaży, jak również przy zapisywaniu się do newslettera. Również w przypadku danych osobowych przekazanych nam w związku z reklamacją  podstawą prawną ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania/obsługi umowy sprzedaży reklamowanych produktów.

W przypadku operacji przetwarzania danych we wspominanych celach marketingowych,
za wyjątkiem tych, które są realizowane w ramach newslettera, który działa na podstawie regulaminu, podstawą takiego przetwarzania jest wypełnienie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez jego partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przy czym w takim wypadku partnerzy nie biorą udziału w przetwarzaniu Państwa danych. Czasami, w zakresie w jakim również partnerzy Administratora mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji – podstawą prawną takiego przetwarzania jest wyrażona przez Państwa dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Z kolei prezentowanie, tworzenie, przyznanie
i realizacja dedykowanych Państwu reklam, ofert lub promocji (rabatów), które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do jego preferencji, które w sposób istotny może wpływać na Państwa decyzje konsumenckie , za podstawę ma dobrowolnie wyrażoną przez Państwa zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a, art. 22 ust. 2 lit. c RODO). Dotyczy to jednak wyłącznie pełnoletnich Klientów.

W pozostałych (innych) celach Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie:


  1. dobrowolnie wyrażonych zgód – np. osób przystępujących do konkursów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2. obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych Administrator rozlicza zawarte umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3. niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z Państwem, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na Państwa wiadomości ), analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Zakres przetwarzanych danych.

  1. – Imię i nazwisko– podczas składania zamówienia będziecie Państwo proszeni
   o podanie swojego imienia i nazwiska, aby móc wysłać zamówienie oraz uzyskać możliwości kontaktu;
  2. – Adres zamieszkania lub adres do wysyłki – jest nam potrzebny do wysyłania Państwu zamówionego produktu;
  3. – Nr urządzenia końcowego(telefonu, smartfonu, tabletu, laptopa, etc.) – zdarza się, że powiadamiamy sms-em o wysłaniu produktu. Czasami też dzwonimy w celu potwierdzenia zamówienia lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń lub zdarzeń wynikających z siły wyższej (losowych), jak np. brak produktu w magazynie, jednocześnie proponując korzystne rozwiązanie, wypadek samochodu dostarczającego produkt dla Państwa, brak prądu, itd.
  4. – Adres email– poprzez email wysyłamy potwierdzenie zamówienia i nadania przesyłki oraz kontaktujemy się z Państwem. Jeżeli zostali Państwo abonentem naszego newslettera będziemy wysłać do informację handlową raz, dwa razy w miesiącu.
  5. – Adres IP– informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych 
   w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez Administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie z którego następuje połączenie).
  6. – Cookies– Nasz sklep wykorzystuje technologię cookies w celu dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb. Możecie Państwo zgodzić się na to, aby wpisane dane zostały zapamiętane i byście Państwo mogli bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Cookies – dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Administratora.
  7. – Urządzenie- elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej Administratora.

STOSOWANIE COOKIES

 1. Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje Cookies.
 2. Informacje zgromadzone na podstawie Cookies wykorzystywane są w celach właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych oraz reklamowych.
 3. Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej rozpoznając urządzenie, dzięki czemu strona internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do indywidualnych preferencji Użytkownika.
 4. Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników korzystających ze strony internetowej Administratora. Nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników niebezpiecznego lub złośliwego oprogramowania.
 5. Administrator wykorzystuje różne rodzaje Cookies:
 1. podział ze względu na długość przechowywania:

  1. Cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
 1. podział ze względu na cel, do którego są wykorzystywane:

  1. „niezbędne” Cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. „wydajnościowe” Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  3. „funkcjonalne” Cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  4. „reklamowe” Cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

SPOSOBY OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTEPÓW DO COOKIES

 1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają Cookies.
 2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 4. Ograniczenie stosowania Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora.
 5. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych, chyba, że wyrazicie Państwo taką zgodę w osobnej klauzuli, którą w uzasadnionych celach zostanie przez Nas Państwu udostępniona.

– Profilowanie – zdarza się, że przetwarzamy Państwa dane osobowe w taki sposób, aby wykorzystać pozyskane informacje do oceny preferencji zakupowych w celu ułatwienia Państwu realizacji planowanych i/lub realizowanych zakupów lub sprawnego przeprowadzenia procesu reklamacyjnego (osobiste preferencje, zainteresowania, zachowania, lokalizacja lub przemieszczanie się, itp.). Przy pomocy technologii cookies, która jest stosowana na Naszej stronie internetowej, możliwe jest zapoznawanie się z preferencjami użytkowników np. poprzez prowadzenie statystyk ilości odwiedzin Naszej strony lub rodzaju najczęściej oglądanych produktów. Analiza zachowania pomaga Naszym Specjalistom lepiej zrozumieć Państwa preferencje i oczekiwania, dostosować się do potrzeb i zainteresowań a tym samym nie tylko dopasować reklamę ale spośród dostępnych produktów wybrać te, które będą najbardziej spełniały Państwa wymagania. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Szczegółowe informacje na ten temat mogą Państwo uzyskać, pisząc do Nas zapytanie na adres e-mail: gekaspolska@gmail.com

Administrator na potrzeby prezentowania reklam, przedstawiania ofert lub promocji/rabatów, które są przeznaczone dla wszystkich , w sposób dostosowany do Państwa oczekiwań, może zapoznawać się z Państwa preferencjami np. przez analizę ilości odwiedzin sklepu internetowego, preferencji zakupowych oraz innych obszarów zainteresowań w zakresie oferowanych produktów i rozwiązań. Pozwala to na lepsze zrozumienie Państwa oczekiwań  oraz ciągłe dostosowywanie się do Państwa potrzeb i preferencji, nie wpływając jednak istotnie na podejmowane przez Państwa decyzje. Administrator wykorzystuje zaawansowane technologie, dzięki czemu powyższe działania wykonywane są przez system w sposób zautomatyzowany. Zastosowanie takiego rozwiązania umożliwia wysyłanie treści najaktualniejszych z którymi mogą Państwo w łatwy sposób się zapoznać.

Dla osób pełnoletnich, powyższa analiza zainteresowań służy również tworzeniu, przyznaniu, realizacji dedykowanych i jak najbardziej dostosowanych do Państwa  reklam, ofert lub promocji w sposób zautomatyzowany, mogących wywołać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać, potencjalnie ograniczając dostęp do nich innym osobom (opcja niedostępna dla osób, którzy nie są pełnoletni i nie wyrazili zgody na takie działania Administratora). Od zwykłego „profilowania” (tj. np. dostosowywania komunikatów, banerów do Państwa zainteresowań), takie działania odróżniają się tym, że ich wynik może istotnie wpływać na wybory Konsumenta, czyli np. ich wynikiem może być bardzo korzystna, czasowa oferta produktów lub usług skierowana wyłącznie do dedykowanej grupy osób na bazie historii ich zakupów oraz zachowania na naszej stronie, do której nie będą mieli dostępu inne osoby. Im częściej dana osoba korzysta z usług Administratora i nabywa jego produkty, tym lepsze promocje i niespodzianki będą mogły być dla niej przygotowane.

Przysługuje Państwu, zgodnie z Artykułem 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. art. 6 ust. 1 lit. e, f, wniesienie sprzeciwu wobec profilowania. Informacje taką proszę przesłać na adres e-mail gekaspolska@gmail.com

 1. Jakie dane powinniście Nam Państwo podać i jakie są konsekwencje ich niepodania.

22.1 Podanie danych jest konieczne w następujących przypadkach:   1. dokonując zakupu w naszym sklepie bez logowania, konta po realizacji takiego zamówienia pozostaje jedynie dokument potwierdzający dokonaną transakcję.
   2. rejestracja w bazie Klientów – jest dobrowolna. Przechowujemy dane w bazie, aby ułatwić Państwu w przyszłości zakupy w Naszym sklepie internetowym,
   3. o ile wyrazili Państwo na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres email będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów gekaspolska.pl. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie, np. poprzez przesłanie wiadomości e-mail ze stosowną informacją na adres e-mail: gekaspolska@gmail.com
   4. podanie przez Państwa danych osobowych   w sklepie internetowym jest dobrowolne i jednocześnie konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności zapewnionych przez sklep gekaspolska.pl, złożenia i rozliczenia zamówienia (zawarcie i wykonanie Umowy sprzedaży), rejestracji konta, zapisania się do newslettera lub korzystania z formularzy dostępnych na stronie www,
   5. za każdym razem zakres wymaganych danych niezbędnych do zawarcia umowy, podawany jest w sklepie internetowym, bezpośrednio u Sprzedawcy (sprzedaż stacjonarna) lub za pomocą innych kanałów komunikacji, jakie zostały wskazane w Regulaminie. Konsekwencją nie podania wymaganych danych osobowych może być brak możliwości skutecznego dokonania powyższych czynności.
   6. każdy z Państwa ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z oferowanych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzycie sobie Państwo pozostawienia swoich danych osobowych to macie prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z usług naszego sklepu.

22.2 Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim, które nie mają związku z realizacją celu na który uzyskaliśmy zgodę. Nie przechowujemy również danych poufnych i wrażliwych, jak dane dostępu do konta bankowego.

22.3 Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) mają Państwo prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu można przesłać wiadomość e-mail na adres gekaspolska@gmail.com

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, skontaktuj się poprzez nasz adres e-mail: gekaspolska@gmail.com